Política de cookies / Cookies policy

 

CATALÀ

 

Què són les cookies i per a què s’utilitzen

La paraula “cookies” (‘galetes’) és el terme anglès que s’utilitza per denominar els petits fitxers de text que es descarreguen al navegador de l’equip (ordinador, telèfon mòbil, tauleta, etc.) d’un usuari en navegar en un lloc web, aplicació o plataforma informàtica.

Les cookies aporten grans avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja que faciliten i agiliten la navegació per Internet, i també ens ajuden a millorar la qualitat dels serveis que oferim als nostres usuaris. Les cookies, entre altres coses, permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip, cosa que ens serveix per conèixer quines pàgines o utilitats d’un lloc web, una aplicació o una plataforma són més útils i quines no, per tal de millorar-les i, segons la informació que continguin i la manera en què utilitzi l’equip, també poden servir per reconèixer l’usuari.

Tipus de cookies que fem servir en aquest web

Segons l’entitat que les gestiona:

Segons el termini de temps que estiguin actives:

Segons la finalitat:

Les cookies de tercers que es fan servir en aquest web amb finalitat analítica:

Emissor

Descripció de la finalitat

Enllaços per a més informació de les cookies

Google

Generen un identificador d’usuari anònim que permet analitzar amb finalitats estadístiques l’activitat dels usuaris.

Pàgina de privadesa de Google Analytics

 

Opcions que tenen els usuaris d’aquest web

L’usuari té tres opcions:

a. Acceptar la instal·lació de cookies prement el botó “Acceptar” que apareix a l’avís situat a la part superior d’aquest lloc web, relatiu a la informació i l’acceptació de cookies. En aquest cas, l’usuari no tornarà a visualitzar l’avís esmentat, excepte en cas de modificació de la nostra política de cookies, o bé un cop transcorregut un any des que es va acceptar, termini en el qual tornarà a aparèixer l’avís esmentat quan navegui per aquest lloc web, la política de cookies del qual va acceptar.

b. No prémer el botó “Acceptar” que apareix en l’avís esmentat d’informació i acceptació de cookies i continuar navegant pel nostre lloc web. En aquest cas, es considera que ha acceptat la instal·lació de cookies, però, a diferència del supòsit anterior, cada vegada que navegui pel nostre lloc web continuarà apareixent l’avís d’informació i d’acceptació de cookies.

c. Configurar el navegador de l’equip per restringir, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades o impedir que se n’instal·lin.

En qualsevol cas, l’usuari podrà revocar l’acceptació de cookies eliminant-les a l’apartat de configuració del seu navegador.

Eliminació de cookies

Els usuaris poden restringir, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tinguin instal·lat al seu equip. En cas que no permeti la instal·lació de cookies al seu navegador, és possible que no pugui accedir a alguna de les nostres seccions o utilitats, i fins i tot que no pugui navegar-hi.

Si el vostre equip fa servir el navegador Internet Explorer, podeu obtenir informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de cookieshttp://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10

Si el vostre equip fa servir el navegador Firefox, podeu obtenir informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de cookieshttp://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Si el vostre equip fa servir el navegador Chrome, podeu obtenir informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de cookieshttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

Si el vostre equip fa servir el navegador Safari, podeu obtenir informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de cookieshttp://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

 

 

ENGLISH

 

What are cookies and what are they used for?

The wordcookiesrefers to small text files that a user's web browser device (computer, mobile phone, tablet, etc.) downloads when browsing a website, application or IT platform.

Cookies contribute important benefits in the provision of information society services, as they facilitate and streamline internet browsing, and also assist us in improving the quality of the services we offer our users. Among other functions, cookies allow information to be stored and recovered regarding the browsing habits of the user or their device, something that helps us know which pages or features of a website, application or platform are more or less useful to users so that we can improve them and, according to the information they contain and how the device uses it, they can also be employed to recognize the user.

Types of cookies we use on this website

Depending on the company managing them:

Depending on the length of time they remain active:

According to their purpose:

Third-party cookies used on this website for analytical purposes:

Issuer

Description of the purpose

Links to further information about the cookies

Google

They generate an anonymous user identity that allows statistics on user activity to be analyzed.

Google Analytics privacy page

 

Options available to users of this website

Users have three options:

  1. a. Accept the installation of cookies by clicking on theAcceptbutton which appears in the notice at the top of this web page regarding information about and acceptance of cookies. In this case, users will not see the aforementioned notice again, unless we amend our cookies policy or else a year goes by since it was accepted, whereupon the notice about the cookies policy accepted will reappear when browsing this website.
  2. b. Not click on theAcceptbutton in the aforementioned notice regarding information about and acceptance of cookies and continue to browse our website. In this case, it will be understood that the installation of cookies has been accepted, but, unlike the previous situation described above, each time the user browses our website, the notice regarding information about and acceptance of cookies will continue to appear.
  3. c. Configure the device's browser to restrict, block or eliminate installed cookies or prevent them from being installed.

In any case, users can revoke their acceptance of cookies and eliminate them in the settings section of their browser.

Eliminating cookies

Users can restrict, block or eliminate cookies installed on their device by using the settings options of the browser installed on their device. If your browser does not allow cookies to be installed, it is possible that you will not be able to access some of sections and utilities and you may not even be able to browse at all.

If your device uses the Internet Explorer browser, you can find information on how to block or eliminate the use of cookies at http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10

If your device uses the Firefox browser, you can find information on how to block or eliminate the use of cookies at http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

If your device uses the Chrome browser, you can find information on how to block or eliminate the use of cookies at https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

If your device uses the Safari browser, you can find information on how to block or eliminate the use of cookies at http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/<0>